Vad gör en skicklig lärare?

I flera äldre nummer av Pedagogiska Magasinet ( 2/11, 4/12) läser jag om hur viktig relationen mellan lärare – elev är för att ett lärande ska ske. Det är läraren som betyder mest för skolans, och elevens resultat menar Hattie (2009). Han menar även att undervisning- och lärande processen måste synliggöras: ”Det synliga lärandet äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom elevernas ögon och når eleverna ser sig själva som sin lärare”. En förutsättning för att synliggöra lärandet är att eleverna får en löpande återkoppling på sitt arbete och därigenom får läraren själv feedback på vad det innebär att vara lärare. Feedback som ger feedback med andra ord!

I Hatties metastudie har författarna rangordnat 138 framgångsfaktorer beroende på vilken effekt de har på elevernas lärande. En förkortad topplista ser ut så här (enligt Mikael Alexandersson, Göteborgs Universitet):

 1. Systematisk utvärdering av lärarens undervisning, t ex videofeedback
 2. Snabbare takt för högpresterande elever inom klassens ram
 3. Relevant och omfattande stöd till elever med inlärningssvårigheter
 4. Höga förväntningar men också systematisk feedback till alla elever
 5. Insatser som reducerar störande beteenden i klassrummet så att arbetsro skapas

Vad utmärker då en skicklig lärare? Enligt Hattie så är det följande:

 • De har förmåga att systematisk fokusera på det väsentliga i undervisningen, vad som är centralt för eleverna att lära sig
 • De sätter upp tydliga mål för lektionerna samt förklarar för eleverna hur de ska lyckas nå målen.
 • De har en bred repertoar av metoder.
 • Det vet vilka kriterier som gäller för att uppgiften ska bli godkänd och synliggör detta för eleverna.
 • De betonar kunskapsmålen, tydliggör kursplanernas mål och förväntar sig att eleverna ska uppnå dem.
 • De har en medveten frågeteknik – ofta öppna och undersökande frågor.
 • De involverar eleverna i deras lärande och låter dem utvärdera sina insatser och framsteg.
 • Genom att tydliggöra målen och beskriva vägar för eleverna att nå målen så skapar de en gemensam referensram för lärandet.
 • De skapar en god miljö för lärandet och anpassar undervisningen till den situation som gäller för eleverna.

Läraren är aktiv under processen med uppföljning, feedback och ser till att det råder lugn och ro. Lugnets närvaro har en stor effekt på elevernas lärande och skapas när de upplever lärandet meningsfullt och lustfyllt. Den inre motivationen hos eleverna utgör en faktor för koncentration, fokusering och därmed arbetsro. Läraren engagerar sig känslomässigt, har en god relation till eleverna och visar det genom stor respekt och höga förväntningar. Elever som möts av dessa positiva förväntningar växer som individer, ser möjligheter och vill lära sig. Eleverna växer när de ingår i ett tillåtande och accepterande sammanhang där man vågar pröva och göra fel.

Egentligen handlar det om att läraren blir medveten, och utvärderar,  om handlingar och skeendet i lärandeprocessen och som därigenom bidrar till ökad kvalité i undervisningen.

Hattie, J; (2009) Visible Learning

piligatan_0059

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *